Sök
Meny
Fav
Favoriter

Årstidernas globala mål

Vi har sedan Årstiderna grundades, arbetat ihärdigt med hållbarhet. Med FN:s 17 globala mål finns det en nu en bra och tydlig ram för detta arbete.

Våra policies, handlingar, resultat och mål på området har vi därför nu byggt upp runt världsmålen. Målen etablerades vid FN:s generalförsamling 2015, där 193 statschefer skrev under på denna gemensamma plan för en hållbar global utveckling. Det var och är en unik händelse att ledare runtom i hela världen enades om 17 ambitiösa mål, så vi över landsgränser nu har en plan för hur världen ska utvecklas fram till 2030. 

De 17 målen är ytterst ambitiösa och omfångsrika och handlar bl.a. om att helt utplåna fattigdom och svält, uppnå livsmedelssäkerhet, bättre näring och ett hållbarare jordbruk. Det handlar också att säkra ett friskare liv för alla, säkra tillgång till utbildning, rättvisa jobb och en hållbar ekonomisk tillväxt. Utöver det ska målen säkra rent vatten och tillgång till hållbara och pålitliga energikällor, främja fred, säkerhet samt stärka globala partnerskap. 

Det finns alltså mycket att jobba på, och även om det nu kallas "FN:s globala mål", så är det ju allas våra mål, då världen är vår tillsammans. Vi måste alla, vare sig det gäller regeringar, företag, myndigheter, frivilligorganisationer eller medborgare bidra till världsmålens uppfyllelse. Det är en nödvändighet för att denna gemensamma globala plan för en hållbar utveckling ska kunna realiseras till år 2030. 

Årstidernas valda globala mål

De 17 målen hänger alla ihop och är alla viktiga. Men för att fokusera vår insats har vi valt ut de fem världsmål som vi anser att Årstiderna kan bidra mest, och göra störst skillnad inom.  

Valet av dessa mål kom till genom att vi tillsatte en intern arbetsgrupp (bestående av vår danska CEO, vår jordbruks- och miljöchef och vår  Corporate Responsibility Manager). De gick igenom alla 17 målen och de därtill hörande 169 delmålen. Varje delmål fick ett värde efter hur relevant delmålet är för oss, och vilken skillnad vi tror vi kan göra på området. Värderingen ledde oss till att fokusera på följande fem världsmål: 

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbar konsumtion och produktion

God hälsa och välbefinnande

Bekämpa klimatförändringarna

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Levererar vi till dig?
Kolla en annan adress
-